Ogłoszenie o naborze

32/2018
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Referat Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Obronnych i Ochrony Ludności
Zespół Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Ogłoszenie NR 32/2018

Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1) realizacja założeń miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka oraz współpraca z podmiotami uczestniczącymi w jego realizacji;

2) współpraca ze służbami, inspekcjami, Pełnomocnikiem ds. Organizacji Pozarządowych i organizacjami pozarządowymi, radami osiedli i innymi podmiotami w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców Miasta;

3) przyjmowanie sprawozdań z działania Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Inspekcji Sanitarnej, Weterynaryjnej, Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz przygotowywanie zbiorczych informacji dla Prezydenta Miasta Płocka;

4) współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Miejską i innymi służbami i inspekcjami w celu:

- pozyskiwania informacji o stanie bezpieczeństwa w mieście,

- opracowywania oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców miasta,

- wspólnego opracowywania programów, projektów z zakresu bezpieczeństwa;

5) udzielanie wyjaśnień odnośnie skarg i interwencji mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa;

6) realizacja zadań wynikających z obowiązków zarządzającego obszarem wodnym w zakresie:

- bezpieczeństwa na obszarach wodnych,

- finansowania działań ratowniczych;

7) przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzeń oraz wniosków o wydanie zezwolenia na organizację imprez masowych, przygotowanie projektów decyzji;

8) uczestniczenie w kontroli wykonania zawartych porozumień oraz prowadzenie wspólnych kontroli ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w zakresie:

- miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji,

- bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń;

9) opracowywanie danych dotyczących Systemu Ratownictwa Medycznego niezbędnych do sporządzania Planu Działania Systemu dla Województwa Mazowieckiego oraz sporządzanie sprawozdań i innych informacji z zakresu bezpieczeństwa dla Wojewody Mazowieckiego;

10) obsługa kancelaryjna oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie;

2. nieposzlakowana opinia;

3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia;

6. staż pracy minimum 3 lata.

Wymagania dodatkowe:

I. znajomość ustaw:

- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.);

- z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870);

- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);

- z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408 ze zm.);

- z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.) - w zakresie współpracy z samorządem terytorialnym;

- z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 ze zm.) - w zakresie współpracy z samorządem terytorialnym;

- z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1482);

- z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - w zakresie przekazywania dotacji celowych na realizację zadań publicznych.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 oraz w terenie podczas prowadzenia kontroli imprez masowych i zgromadzeń. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Miejsce pracy w budynku bez podjazdu dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na II piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na II piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

 

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 22¹ Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego,

2. list motywacyjny - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;

3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

4. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 22¹ Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

10. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260)załączony do elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

 

Składanie aplikacji:

Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 26 października 2018 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).

* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:

pl. Stary Rynek 1;

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.

 

 

 

Dodał Ewa Selig
Data dodania 2018-10-12 14:00:21
Data startu 2018-10-15 11:10:00
Data zakończenia 2018-10-26 23:59:59
Minimalny staż 3
Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
2018-10-26 23:59:59
Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego