Tworzenie nowego konta użytkownika

 
Miejsce zamieszkania
 
Adres do korespondencji
Pytania pomocnicze
Twój ulubiony kolor?
Imię Twojej pierwszej sympatii?
Gdzie pierwszy raz byłeś na wakacjach?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w założonym przeze mnie koncie na portalu rekrutacyjnym Urzędu Miasta Płocka (www.e-rekrutacja.plock.eu) w przypadku składania przeze mnie aplikacji na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Płocka dla potrzeb przyszłych naborów organizowanych przez Urząd Miasta Płocka.*

Informujemy, iż wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w dowolnym momencie odwołać po zalogowaniu się do systemu E-rekrutacja i wybraniu zakładki System/Moje Konto.

*) Niewyrażenie zgody oznacza usunięcie konta użytkownika z portalu E-rekrutacja po przeprowadzeniu aktualnego naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta Płocka.

 

Informacja Urzędu Miasta Płocka dla kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji przechowywane będą dla potrzeb aktualnego naboru przez okres trwania procedury naboru i przez trzy miesiące od dnia podania informacji o wyniku naboru, na który aplikacja była składana; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych naborów dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody;
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.