Tworzenie nowego konta użytkownika

 
Miejsce zamieszkania
 
Adres do korespondencji
Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie - art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 902). W przypadku posiadania innego obywatelstwa niż polskie stosownie do art. 11 ust. 2 i 3 w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 902), kandydat powinien przesłać poczta elektroniczną na adres e-rekrutacja@plock.eu stosowne dokumenty, o których mowa w wyżej wymienionych przepisach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w założonym przeze mnie koncie na portalu rekrutacyjnym Urzędu Miasta Płocka (www.e-rekrutacja.plock.eu) w przypadku składania przeze mnie aplikacji na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Płocka dla potrzeb przyszłych naborów organizowanych przez Urząd Miasta Płocka.*

Informujemy, iż wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w dowolnym momencie odwołać po zalogowaniu się do systemu E-rekrutacja i wybraniu zakładki System/Moje Konto.

*) Niewyrażenie zgody oznacza usunięcie konta użytkownika z portalu E-rekrutacja po przeprowadzeniu aktualnego naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta Płocka.

 

Informacja Urzędu Miasta Płocka dla kandydatów:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji przechowywane będą dla potrzeb aktualnego naboru przez okres trwania procedury naboru i przez trzy miesiące od dnia podania informacji o wyniku naboru, na który aplikacja była składana; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych naborów dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody;
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.