Ogłoszenie o naborze

27/2022
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa

Wydział Kształtowania Środowiska
Referat Ochrony Przyrody

Ogłoszenie NR 27/2022

Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości niestanowiących własności Miasta;

2) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wnoszenie, w drodze decyzji administracyjnej, sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa;

3) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, w przypadku gruntów Skarbu Państwa i województwa mazowieckiego;

4) wydawanie zezwoleń na usunięcie krzewów w pasie drogowym drogi publicznej w przypadku gruntów Skarbu Państwa i województwa mazowieckiego;

5) dokonywanie oględzin drzew i krzewów przed wydaniem zezwolenia w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych;

6) ustalanie odszkodowania, w przypadku gdy właściciel drzewa lub krzewu i właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, nie zawrą umowy ustalającej wysokość odszkodowania za drzewo lub krzew;

7) naliczanie, w drodze decyzji, opłat za usunięcie drzew lub krzewów i kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia;

8) wydawanie zgód właścicielskich związanych z wydawaniem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością Miasta;

9) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody;

10) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie utworzenia zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych;

11) ustalanie, w drodze decyzji, na żądanie poszkodowanego, wysokości odszkodowania, w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, poprzez poddanie ochronie obszarów lub obiektów na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody;

12) podejmowanie działań odnośnie naruszenia zakazów w zakresie ochrony przyrody, dotyczących w szczególności ustanowionych form ochrony przyrody;

13) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej – udzielanie tzw. „małych grantów” i organizowanie konkursów w porozumieniu z Wydziałem Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych;

14) zamieszczanie w publicznie dostępnych wykazach danych:

a) z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - o wnioskach o wydanie zezwolenia i o zezwoleniach na usunięcie drzewa lub krzewu;

b) z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o - wnioskach i decyzjach dla przedsięwzięć inne niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000;

15) realizacja zadań ujętych w Programie ochrony środowiska dla miasta Płocka na lata 2016 – 2022 w zakresie objętym właściwością stanowiska oraz zadań gmin i powiatów, które zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska mogą być finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

16) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;

17) udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zespół Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu;

18) współpraca z pozostałymi komórkami Wydziału przy opracowywaniu zasad utrzymania porządku i czystości – regulaminu na terenie Miasta;

19) aktualizowanie strony internetowej pn. czysty plock.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie;

2. nieposzlakowana opinia;

3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. wykształcenie – studia minimum pierwszego stopnia w zakresie architektury krajobrazu, ogrodnictwa, biologii, leśnictwa, ochrony środowiska lub ekologii.

 

Wymagania dodatkowe:

Znajomość ustaw:

- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.);

- z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916);

- z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029);

- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

 

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Miejsce pracy w budynku bez podjazdu dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim, ponadto w ciągach komunikacyjnych znajdują się schody. W tej części budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

 

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

  1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 22¹ Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;

  2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

  3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 22¹ Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

  4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

  5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

  6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

  7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

  8. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)załączony do elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:

Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 4 lipca 2022 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).

* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do wykonywania czynności w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dwóch tygodni celem zapoznania ze specyfiką pracy Urzędu Miasta Płocka.

* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:

  • pl. Stary Rynek 1;

  • al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.

Dodał Ewa Selig
Data dodania 2022-06-21 14:13:24
Data startu 2022-06-21 13:06:00
Data zakończenia 2022-07-04 23:59:59
Minimalny staż Niewymagany
Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa
Wydział Kształtowania Środowiska
2022-07-04 23:59:59
Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa

 

Urząd Miasta Płocka - wyniki naboru