Ogłoszenie o naborze

12/2017
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i prowadzenia inwestycji

Biuro Inwestycji Strategicznych

Ogłoszenie NR 12/2017

Zakres wykonywanych zadań, a w szczególności:

1) przygotowanie inwestycji strategicznych, a w tym:

- uzyskanie podstawowych założeń i warunków technicznych do projektowania;

- przygotowanie wymaganych założeń i warunków technicznych do projektowania;

- udział w komisjach przetargowych;

- przygotowanie projektów umów;

- współpraca na każdym etapie z uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym egzekwowanie skutków niewykonania lub nienależytego wykonania umów przez wykonawców;

- koordynacja procesu uzyskania pozwolenia na budowę;

- sprawdzenie i ocena kompletności dokumentacji projektowej;

- dokonanie uzgodnień dokumentacji projektowej;

- przygotowanie oświadczeń w sprawie własności gruntów;

- przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę;

- pomoc wykonawcy w przygotowaniu i złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę;

- zarządzanie projektami w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego pn. ,,Modernizacja Energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku" .

2) koordynacja i nadzór całości inwestycji

- uzgadnianie zmian w dokumentacji projektowej;

- uzgadnianie wydatkowania środków finansowych;

- kontrola zgodności wykonania prac z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym;

- nadzór na budowie (organizacja i udział w naradach, w tym koordynacyjnych).

3) Współpraca techniczno - ekonomiczna z jednostkami zewnętrznymi:

- usługi naukowo – badawcze;

- wymiana informacji.

4) bieżąca współpraca z Inwestorem Zastępczym oraz Generalnym Wykonawcą w zakresie obowiązków Inwestora Bezpośredniego:

- udział w rozwiązaniu problemów techniczno – organizacyjnych;

- dokonywanie uzgodnień zmian dokumentacji projektowej oraz środków finansowych;

- udział w naradach koordynacyjnych.

5) opracowywanie i aktualizowanie harmonogramów techniczno - finansowych realizacji inwestycji, weryfikowanie rozliczeń finansowych podmiotów biorących udział w realizacji inwestycji.

6) sporządzanie bilansów, sprawozdań, informacji z zakresu realizowanych inwestycji.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902);

2. nieposzlakowana opinia;

3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu budownictwa lub inżynierii sanitarnej;

6. znajomość oprogramowania CAD;

7. znajomość kosztorysowania;

8. znajomość zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji – wymagana znajomość procesu inwestycyjnego na każdym etapie przygotowania;

9. znajomość zagadnień z zakresu modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

 

Wymagania dodatkowe:

I. znajomość ustaw:

- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

- z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 )

 

II. znajomość rozporządzenia:

- Ministra Infrastruktury w w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27 lutego 2015 r (Dz.U. z 2015 r. poz. 376).

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

 

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Miejsce pracy w budynku bez podjazdu, stanowisko pracy na III piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

 

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

2. list motywacyjny - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

3. dokumenty potwierdzające wykształcenie – dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 922) - Urząd Miasta Płocka z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym

8. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902) – załączony do elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

10. oświadczenie o znajomości programu CAD - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

11. oświadczenie o znajomości kosztorysowania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

12. oświadczenie o znajomości zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji oraz o znajomości procesu inwestycyjnego na każdym etapie przygotowania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

13. oświadczenie o znajomości zagadnień z zakresu modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:

Aplikacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 5 czerwca 2017 roku. Aplikacje złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).

* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:

pl. Stary Rynek 1;

Al. J. Piłsudskiego 6;

ul. Miodowa 8.

Dodał X X
Data dodania 2017-05-25 09:01:21
Zmodyfikował X X
Data ostatniej zmiany 2017-06-23 11:19:19 (wersja: 4)
Data startu 2017-05-25 08:05:00
Data zakończenia 2017-06-05 23:59:59
Minimalny staż Niewymagany
Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i prowadzenia inwestycji
Biuro Inwestycji Strategicznych
2017-06-05 23:59:59
Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i prowadzenia inwestycji