Ogłoszenie o naborze

30/2017
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. urządzeń komputerowych

Wydział Organizacyjny

Ogłoszenie NR 30/2017

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

 1. Dokonywanie przeglądów, interwencji serwisowych i konserwacji:
  - zarządzanie aplikacją służącą do inwentaryzacji stacji roboczych i oprogramowania,
  - analiza zasobów podlegających serwisowi lub konserwacji.
 2. Utrzymywanie w sprawności zasobów informatycznych, w szczególności nadzór nad sprzętem, oprogramowaniem systemowym i narzędziowym
  - ustalenie przyczyn niesprawności,
  - przygotowanie niezbędnego sprzętu lub oprogramowania do usunięcia usterki,
  - usunięcie niesprawności;
  - prowadzenie wykazu części zamiennych i akcesoriów komputerowych zakupowanych przez Oddział Teleinformatyki;
 3. Nabywanie, dystrybucja i instalowanie środków informatycznych.
 4. Zabezpieczenie sprawności funkcjonowania telefonii stacjonarnej i bezprzewodowej, zakup telefonów i telefaksów, przekazywanie ich do użytkowania.
 5. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na usługi telekomunikacyjne.
 6. Zapewnienie sprawnego działania Infokiosków.
 7. Obsługa multimedialna narad i konferencji.
 8. Prowadzenie spraw w zakresie: zabezpieczenia konserwacji i serwisów systemów syganalizacji pożarów ( SAP ), systemów gaszenia gazem (SUG), urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach i lokalach Urzędu oraz mechanizmu sterowania zegarem na wieży Ratusza.
 9. Współpraca z Biurem Obsługi Technicznej i Gospodarczej w zakresie podłączenia i obsługi urządzeń kopiujących.
 10. Szkolenia pracowników Urzędu z zakresu obsługi sprzętu komputerowego oraz używanych aplikacji.
 11. Przygotowywanie, aktualizacja i nadzór nad procedurami pracy systemów i podsystemów w szczególności w zakresie bezpieczeństwa.
 12.  Współpraca z Biurem Obsługi Technicznej i Gospodarczej przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, określeniu istotnych postanowień umowy na dostarczenie materiałów eksploatacyjnych i papierniczych, nadzór nad realizacją umowy w zakresie technicznym.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.);
 2.  nieposzlakowana opinia;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia;
 6. znajomość administracji systemami Windows/Linux;
 7. znajomość zagadnień sieciowych;
 8. .znajomość budowy urządzeń komputerowych;
 9. wiedza na temat telefonii stacjonarnej;
 10. orientacja w produktach branży informatycznej.

 

Wymagania dodatkowe:

znajomość ustaw:

- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.);

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Miejsce pracy w budynku bez podjazdu, stanowisko pracy na I piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

2. list motywacyjny - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) - Urząd Miasta Płocka z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

9. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) – załączony do elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan);

10. oświadczenie o znajomości administracji systemami Windows/Linux - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

11. oświadczenie o znajomości zagadnień sieciowych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

12. oświadczenie o znajomość budowy urządzeń komputerowych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

13. oświadczenie o wiedzy na temat telefonii stacjonarnej - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

14. oświadczenie o orientacji w produktach branży informatycznej - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:

Aplikacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 16 października 2017 roku. Aplikacje złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

 • Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
 • Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
 • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:

pl. Stary Rynek 1;

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6;

ul. Miodowa 8.

 

 

Dodał X X
Data dodania 2017-10-04 11:18:27
Zmodyfikował X X
Data ostatniej zmiany 2017-10-26 15:15:24 (wersja: 22)
Data startu 2017-10-04 11:10:00
Data zakończenia 2017-10-16 23:59:59
Minimalny staż Niewymagany
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. urządzeń komputerowych
Wydział Organizacyjny
2017-10-16 23:59:59
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. urządzeń komputerowych