Ogłoszenie o naborze

16/2018
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatków

Wydział Podatków i Księgowości
Oddział Podatków i Opłat
Referat Wymiaru Podatków

Ogłoszenie NR 16/2018

Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1) Terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym i formalnym dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych wg przydzielonego alfabetycznego wykazu ulic na terenie miasta Płocka;

2) Prowadzenie ewidencji nieruchomości, rejestrów wymiarowych, rejestrów przypisów i odpisów;

3) Sporządzanie sprawozdań z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;

4) Przygotowywanie podań w sprawach ulg, umorzeń, odroczeń terminu płatności i innych pism do rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta;

5) Prowadzenie spraw związanych z odwołaniami od decyzji organu podatkowego I instancji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

6) Kontrola wstępna dokumentów składanych przez podatników w zakresie prawidłowości ich wypełnienia;

7) Kontrola powszechności i prawidłowości opodatkowania osób fizycznych podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym;

8) Wszczynanie postępowania karno-skarbowego w zakresie naruszania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

9) Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w przypadku wątpliwości, co do rzetelności złożonych przez podatników dokumentów;

10) Wydawanie i rejestrowanie zaświadczeń dla osób fizycznych i prawnych o nie zaleganiu z należnościami na rzecz Gminy oraz potwierdzających figurowanie w ewidencji podatkowej;

11) Wystawianie wezwań podatnikom w celu uzyskania niezbędnych informacji;

12) Przygotowywanie projektów: pism, decyzji, postanowień, zarządzeń, uchwał, odpowiedzi na interpelacje, analiz i innych dokumentów;

13) Przygotowywanie materiałów i opracowań dla Rady i jej komisji oraz przełożonych;

14) Wykonywanie zadań i załatwianie spraw zgodnie z Ordynacją Podatkową i Instrukcją kancelaryjną;

15) Bieżąca i prawidłowa archiwizacja dokumentów.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie

2. nieposzlakowana opinia;

3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia w zakresie ekonomii lub administracji.

 

Wymagania dodatkowe:

I. znajomość ustaw:

- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260);

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.);

- z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.);

- z dnia 6 września 2001 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.);

- z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892);

- z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821).

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

 

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na I pietrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na I piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.


Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 22¹ Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;

2. list motywacyjny - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;

3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 22¹ Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

9. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260)załączony do elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

 

Składanie aplikacji:

Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 9 sierpnia 2018 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).

* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:

pl. Stary Rynek 1;

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.

 

Dodał Ewa Selig
Data dodania 2018-07-30 12:14:09
Data startu 2018-07-30 12:07:00
Data zakończenia 2018-08-09 23:59:59
Minimalny staż Niewymagany
Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatków
Wydział Podatków i Księgowości
2018-08-09 23:59:59
Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatków