Ogłoszenie o naborze

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów

Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich
Referat Komunikacji
Zespół Rejestracji Pojazdów

Ogłoszenie NR 23/2021

Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1) rejestracja pojazdów:

- przyjęcie i weryfikacja dokumentów oraz wniosku o rejestrację pojazdu, wystawienie dowodu polecenia zapłaty w systemie "Rejestr opłat" i przyjęcie wpłaty za pomocą terminalu płatniczego,

- wpisanie danych do rejestru wydanych pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych,

- wprowadzenie danych pojazdu i właściciela do komputerowego systemu "POJAZD",

- wydanie karty informacyjnej pojazdu, pozwolenia czasowego oraz decyzji,

- w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy wysłanie zapytania do Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowej Administracji Skarbowej,

- legalizacja tablic rejestracyjnych i spersonalizowanego dowodu rejestracyjnego poprzez naklejenie nalepek legalizacyjnych,

- założenie akt pojazdu,

- wydanie klientowi zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), karty pojazdu oraz decyzji o zarejestrowaniu;

2) prowadzenie obsługi klienta:

- udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących rejestracji pojazdu,

- przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu przez klienta,

- wydawanie, na wniosek właściciela pojazdu, wtórników nalepek kontrolnych i legalizacyjnych, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych,

- wymiana dowodów rejestracyjnych z uwagi na zniszczenie, zapisanie druku,

- dokonywanie wpisów i skreśleń w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdu dotyczących zamontowanej instalacji gazowej, "TAXI", "L","HAK", "VAT","PIT", "CIT", dopisywanie współwłaściciela, uzupełnianie danych technicznych pojazdu,itp.

- wydawanie zaświadczeń służących do rejestracji pojazdów z uwagi na utratę dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu,

- przyjmowanie wniosków na odtworzenie tablic rejestracyjnych, wydawanie ich po odtworzeniu,

- przyjmowanie wniosków na wykonanie tablicy dodatkowej (bagażnik) i wydanie po ich wykonaniu,

- wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez właściwe organy kontroli lub stacje diagnostyczne (po ustaniu przyczyny zatrzymania),

- wydawanie skierowań na badania techniczne dodatkowe,

- przyjmowanie wniosków o wyrejestrowanie pojazdu,

- przyjmowanie wniosków o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;

3) realizacja zadań związanych z żądaniem CEPiK ubycia pojazdu;

4) przygotowywanie sprawozdawczości, analiz, opracowań z zakresu swojej działalności.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie ;

2. nieposzlakowana opinia;

3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia.

 

Wymagania dodatkowe:

I. znajomość ustaw:

- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372);

- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);

- z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

 

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na parterze i I piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

 

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

  1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 22¹ Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego,

  2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

  3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 22¹ Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

  4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

  5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

  6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

  7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

  8. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282)załączony do elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

 

Składanie aplikacji:

Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 20 września 2021 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).

* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

Dodał Magdalena Kania
Data dodania 2021-09-09 11:57:29
Data startu 2021-09-09 11:09:00
Data zakończenia 2021-09-20 23:59:59
Minimalny staż Niewymagany
Powrót Drukuj do PDF Drukuj Aby aplikować musisz być zarejestrowanym użytkownikiem.