Ogłoszenie o naborze

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji

Wydział Inwestycji i Remontów

Ogłoszenie NR 11/2017

Zakres wykonywanych zadań, a w szczególności:

1)pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie zadań remontowych i inwestycyjnych, w tym:

a) sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji technicznych

b) bezpośredni nadzór nad robotami budowlanymi (uzgodnienia z projektantami, uczestnictwo w odbiorach, podejmowanie decyzji technicznych na budowach, kontrola jakości wykonywanych robót z dokumentacją projektową i zawartą umową)

c) rozliczenie rzeczowo- finansowe robót (odbiór przedmiotu umowy, ujawnienie na majątku wybudowanych środków trwałych);

2)przygotowanie przedmiarów i obmiarów robót, sprawdzanie oraz opracowywanie kosztorysów, przygotowywanie umów z wykonawcami, wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3)ocena stanu technicznego obiektów w celu podjęcia decyzji o zakresie robót koniecznych do wykonania;

4)przygotowywanie kompletu materiałów do opracowania dokumentacji technicznych przez projektantów, oraz materiałów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zadań;

5)uczestnictwo w komisjach przetargowych;

6)przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miasta, materiałów sesyjnych, odpowiedzi na wnioski Komisji Rady Miasta, interpelacje radnych, posłów, senatorów, skargi i interwencje mieszkańców;

7)opracowywanie sprawozdań dla innych komórek organizacyjnych urzędu oraz projektów planów remontowych i inwestycyjnych;

8)prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków pozabudżetowych, np. dotacje itp.;

9)uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;

10)sprawdzanie rzeczowo-finansowe wniosków o dotacje do zabytków w ramach procesu rewitalizacji.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902);

2. nieposzlakowana opinia;

3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. wykształcenie minimum średnie techniczne;

6. staż pracy minimum 3 lata;

7. udokumentowany co najmniej 1 rok doświadczenia na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru – wynikający ze świadectw pracy załączonych w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

8. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

9. przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

10. prawo jazdy kat. B;

11. znajomość kosztorysowania;

12. umiejętność tworzenia harmonogramów i zarządzania procesem inwestycyjnym.

 

Wymagania dodatkowe:

znajomość ustaw:

- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)

- z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

 

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Miejsce pracy w budynku bez podjazdu, stanowisko pracy na II piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

 

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

1.życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

2.list motywacyjny - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

3.dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

4.dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);

5.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) - Urząd Miasta Płocka z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

6.oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

7.oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

8.oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

9.oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

10.oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

11.oświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

12.oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

13.oświadczenie o znajomości kosztorysowania – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

14.oświadczenie o posiadaniu umiejętności tworzenia harmonogramów i zarządzania procesem inwestycyjnym – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

15.dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) – załączony do elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

 

Składanie aplikacji:

Aplikacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 8 maja 2017 roku. Aplikacje złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).

* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:

- pl. Stary Rynek 1;

- Al. J. Piłsudskiego 6;

- ul. Miodowa 8.

 

Dodał Magdalena Kaczmarczyk
Data dodania 2017-04-26 12:24:39
Zmodyfikował Magdalena Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany 2017-05-15 08:48:34 (wersja: 7)
Data startu 2017-04-26 14:04:00
Data zakończenia 2017-05-08 23:59:59
Minimalny staż 3
Powrót Drukuj do PDF Drukuj Aby aplikować musisz być zarejestrowanym użytkownikiem.