Ogłoszenie o naborze

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor - stanowisko ds. wsparcia systemów finansowo - księgowych

Wydział Podatków i Księgowości

Ogłoszenie NR 15/2017

Zakres wykonywanych zadań, a w szczególności:

1)analiza problemów merytorycznych w zakresie funkcjonowania aplikacji podatkowych;

2)pomoc użytkownikom końcowym aplikacji podatkowych w przypadku problemów z systemami finansowo - księgowymi;

3)wprowadzanie nowych aplikacji podatkowych oraz wdrażanie pozostałych pracowników Wydziału;

4)współpraca z Oddziałem Teleinformatyki w zakresie zgłaszanych problemów i błędów technicznych oprogramowania;

5)sporządzanie zestawień i analiz na podstawie danych z programów księgowo - podatkowych;

6)prowadzenie kart kontowych podatników;

7)kontrola terminowości wpłat należności dokonywanych przez podatników;

8)sporządzanie upomnień i ewidencji upomnień;

9)wystawianie tytułów wykonawczych: miejscowych, zamiejscowych oraz na koszty upomnienia;

10)sporządzanie ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych: miejscowych, zamiejscowych oraz na koszty upomnienia;

11)kierowanie tytułów wykonawczych wraz z ewidencją do właściwych organów egzekucyjnych;

12)dokonywanie aktualizacji tytułów wykonawczych zwróconych przez organy egzekucyjne;

13)wystawianie zawiadomień do właściwych organów egzekucyjnych o wygaśnięciu w części lub w całości zobowiązania podatkowego;

14)wystawianie wniosków do Sądu Rejonowego celem dokonywania wpisów hipoteki przymusowej z tytułów wykonawczych miejscowych i zamiejscowych bądź w przypadku braku księgi wieczystej celem dokonania wpisu do zbioru dokumentów;

15)zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego w formie zarządzenia;

16)wystawianie wniosków do Urzędu Skarbowego celem dokonywania wpisów zastawów skarbowych bądź wykreślenia z rejestru zastawów skarbowych;

17)wystawianie zapytań do urzędów skarbowych oraz do organów egzekucyjnych o stopniu realizacji przekazanych tytułów wykonawczych;

18)wystawianie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty oraz postanowień w sprawie zwrotu nadpłaconego podatku;

19)przenoszenie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe na osoby trzecie na podstawie wystawionej decyzji o odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe;

20)przygotowywanie informacji w zakresie złożenia wykazu zaległości podatkowych;

21)dokonywanie inwentaryzacji należności i nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej;

22)wnioskowanie o umorzenie z urzędu nieściągalnych należności pieniężnych, po uprzednim uzyskaniu opinii prawnej lub po otrzymaniu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego;

 

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902);

2. nieposzlakowana opinia;

3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia;

6. umiejętność obsługi pakietu aplikacji Microsoft Office w stopniu zaawansowanym;

7. znajomość księgowości podatkowej.

 

Wymagania dodatkowe:

I. znajomość obsługi programów księgowo – podatkowych

II. znajomość ustaw:

- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

- z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

- z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.)

- z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ze zm.)

- z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.)

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

 

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Miejsce pracy w budynku bez podjazdu, stanowisko pracy na I piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

 

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

2. list motywacyjny - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) - Urząd Miasta Płocka z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

9. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) – załączony do elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan);

10. oświadczenie o posiadaniu umiejętności zaawansowanej obsługi pakietu aplikacji Microsoft Office - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

11. oświadczenie o znajomości księgowości podatkowej - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

 

Składanie aplikacji:

Aplikacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 23 czerwca 2017 roku. Aplikacje złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).

* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:

pl. Stary Rynek 1;

Al. J. Piłsudskiego 6;

ul. Miodowa 8.

Dodał Magdalena Kaczmarczyk
Data dodania 2017-06-13 09:23:46
Zmodyfikował Magdalena Kaczmarczyk
Data ostatniej zmiany 2017-07-10 08:44:44 (wersja: 3)
Data startu 2017-06-13 08:06:00
Data zakończenia 2017-06-23 23:59:59
Minimalny staż Niewymagany
Powrót Drukuj do PDF Drukuj Aby aplikować musisz być zarejestrowanym użytkownikiem.