Ogłoszenie o naborze

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

stanowisko ds. remontów i inwestycji - umowa o pracę - na zastępstwo

Wydział Inwestycji i Remontów

Ogłoszenie NR 4Z/2107

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie zadań remontowych i inwestycyjnych, w tym:

- sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji technicznych,

- bezpośredni nadzór nad robotami budowlanymi (uzgodnienia z projektantami, uczestnictwo w odbiorach, podejmowanie decyzji technicznych na budowach, kontrola jakości wykonywanych robót z dokumentacją projektową i zawartą umową),

- rozliczenie rzeczowo- finansowe robót (odbiór przedmiotu umowy, ujawnienie na majątku wybudowanych środków trwałych).

2.Przygotowanie przedmiarów i obmiarów robót, sprawdzanie oraz opracowywanie kosztorysów, przygotowywanie umów z wykonawcami, wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.Ocenianie stanu technicznego obiektów w celu podjęcia decyzji o zakresie robót koniecznych do wykonania.

4.Przygotowywanie kompletu dokumentacji do opracowania dokumentacji technicznych przez projektantów, oraz materiałów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zadań.

5.Uczestnictwo w komisjach przetargowych.

6.Przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miasta, materiałów sesyjnych, odpowiedzi na wnioski Komisji Rady Miasta, interpelacje radnych, posłów, senatorów, skargi i petycje mieszkańców.

7.Opracowywanie sprawozdań dla innych komórek organizacyjnych urzędu oraz projektów planów remontowych i inwestycyjnych.

8.Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków pozabudżetowych, dotacji itp.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902);

2. nieposzlakowana opinia;

3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. wykształcenie: minimum średnie techniczne;

6. staż pracy minimum 3 lata;

7. udokumentowany co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru;

8. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

9. przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;

10. prawo jazdy kat. B;

11. znajomość kosztorysowania;

12. umiejętność tworzenia harmonogramów i zarządzania procesem inwestycyjnym

Wymagania dodatkowe:

I. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji technicznych na budowach

II. znajomość ustaw:

- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902),

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ),

- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),

- z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),

- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

 

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

2. list motywacyjny - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

3. dokumenty potwierdzające wykształcenie – dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

4. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy/ zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 922) - Urząd Miasta Płocka z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym

9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

10. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902) – załączony do elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

11. oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

12. oświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

13. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

14. oświadczenie o znajomości kosztorysowania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

15. oświadczenie o umiejętności tworzenia harmonogramów i zarządzania procesem inwestycyjnym - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

 

Składanie aplikacji:

Aplikacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 3 sierpnia 2017 roku. Aplikacje złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).

* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:

pl. Stary Rynek 1;

Al. J. Piłsudskiego 6;

ul. Miodowa 8.

 

 

Dodał X X
Data dodania 2017-07-20 10:51:33
Zmodyfikował X X
Data ostatniej zmiany 2017-08-09 12:43:38 (wersja: 3)
Data startu 2017-07-20 10:07:00
Data zakończenia 2017-08-03 23:59:59
Minimalny staż 3
Powrót Drukuj do PDF Drukuj Aby aplikować musisz być zarejestrowanym użytkownikiem.