Ogłoszenie o naborze

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starszy specjalista - stanowisko ds. sprawozdawczych, ewidencyjnych i użytkowania wieczystego

Wydział Geodezji
Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

Ogłoszenie NR 11/2018

Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1) współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowywania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących zakresu działania Referatu, w tym m. in.:

a) przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowań lub przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zależności od kwoty zamówienia,

b) sporządzanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań
i udzielenia zamówień publicznych realizowanych przez Referat;

2) przygotowywanie projektów umów na wykonanie zamówień o wartości do 30 000 euro realizowanych przez Referat oraz dokonywanie przeglądów umów pod względem formalnym;

3) współpraca z Oddziałem Umów i Regulacji Prawnych w zakresie uzyskania akceptacji projektów umów (przegląd umów pod względem prawnym);

4) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych zgodnie z obowiązującą Klasyfikacją Środków trwałych, z podziałem na grunty stanowiące zasób Skarbu Państwa i grunty oddane w użytkowanie wieczyste;

5) prowadzenie ewidencji analitycznej majątku trwałego Skarbu Państwa za pomocą w/w ksiąg inwentarzowych;

6) sporządzanie (na podstawie otrzymanych dokumentów) dowodów księgowych OT, PT, LT;

7) przygotowywanie rocznego sprawozdania do Wojewody Mazowieckiego z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oddanymi w użytkowanie wieczyste;

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie użytkowania wieczystego:

a) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat z tytułu użytkowania wieczystego, w tym w szczególności: naliczanie, korygowanie i anulowanie opłat w związku z obrotem wtórnym prawem użytkowania wieczystego, sprzedażą, przysądzeniem, przekształceniem i wygaszeniem prawa użytkowania wieczystego,

b) aktualizacja stawki procentowej opłat rocznych,

c) współpraca z Oddziałem Podatków i Opłat w zakresie windykacji naliczanych opłat,

d) prowadzenie czynności związanych z ustalaniem spadkobierców po zmarłych użytkownikach wieczystych w celu naliczenia im opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.);

2. nieposzlakowana opinia;

3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia;

6. staż pracy minimum 3 lata;

7. bardzo dobra znajomość edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.

 

Wymagania dodatkowe:

I. znajomość ustaw:

- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.);

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875
ze zm.);

- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);

- z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.);

- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.);

- z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.);

- z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83 ze zm.);

- z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) - w zakresie użytkowania wieczystego.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

 

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Miejsce pracy w budynku bez podjazdu dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na III piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na III piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

 

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;

2. list motywacyjny - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;

3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

4. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) - Urząd Miasta Płocka z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

10. oświadczenie o bardzo dobrej znajomości edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

11. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)załączony do elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

 

Składanie aplikacji:

Aplikacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 roku. Aplikacje złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).

* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:

pl. Stary Rynek 1;

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6;

ul. Miodowa 8.

 

 

 

 

Dodał Ewa Selig
Data dodania 2018-04-06 10:05:55
Data startu 2018-04-06 09:04:00
Data zakończenia 2018-04-16 23:59:59
Minimalny staż 3
Powrót Drukuj do PDF Drukuj Aby aplikować musisz być zarejestrowanym użytkownikiem.