Ogłoszenie o naborze

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa

Wydział Kształtowania Środowiska
Oddział Ochrony Środowiska
Zespół Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Leśnictwa i Łowiectwa

Ogłoszenie NR 21/2018

Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1)współpraca z wieloosobowym stanowiskiem ds. zieleni miejskiej w zakresie:

- urządzania i kształtowania terenów zieleni miejskiej, w tym wykonywanie wycen brakarskich usuwanych drzew (wycena wartości pozyskanego drewna),

2)przygotowywanie projektów zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców;

3)opiniowanie rocznych planów łowieckich;

4)zadanie związane z wydzierżawianiem obwodów łowieckich polnych;

5)zadanie związane z ustalaniem wysokości czynszu dzierżawnego i udziałem w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu łowieckiego i rozliczaniem otrzymanego czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami;

6)współpraca z wieloosobowym stanowiskiem ds. gospodarki wodno – ściekowej i rolnictwa w zakresie szacowania szkód łowieckich;

7)zabezpieczanie lasów i zadrzewień komunalnych przed zanieczyszczeniem i pożarami oraz realizacja obowiązku trwałego utrzymywania lasów komunalnych i zapewnienia ciągłości ich użytkowania na zasadach określonych w ustawie o lasach;

8)sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;

9)przygotowywanie projektów decyzji zadań właścicieli lasów, w przypadku niewykonania obowiązków powszechnej ochrony lasów, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;

10)ocena udatności upraw leśnych;

11)cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;

12)zlecanie sporządzenia i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym lasów komunalnych;

13)przygotowywanie projektów decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, na podstawie inwentaryzacyjnej stanu lasu;

14)przygotowywanie projektów decyzji na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa;

15)przygotowywanie projektów nakazywania wykonywania obowiązków określonych w art. 13 ustawy o lasach albo zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa;

16)przygotowywanie zaświadczeń czy dana nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasu;

17)opracowywanie planów rzeczowo - finansowych rocznych i wieloletnich w zakresie konserwacji i rozwoju lasów stanowiących własność komunalną;

18)protokolarne przejęcia we władanie nieruchomości niezabudowanych będących w posiadaniu Miasta bądź przez niego nabytych w zakresie utrzymania lasów komunalnych na terenie miasta Płocka;

19)prowadzenie spraw związanych z czasowym zajęciem przejętych we władanie lasów komunalnych;

20)współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie utrzymania i rozwoju terenów lasów komunalnych na terenie miasta Płocka;

21)opiniowanie i uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy, celu publicznego, projektów budowlanych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym komunalnych oraz planów zalesiania w zakresie zakładania i modernizacji lasów komunalnych;

22)wykonywanie obowiązków nadzoru wobec wykonawców realizujących roboty na terenach lasów komunalnych;

23)podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych w zakresie utrzymania i kształtowania terenów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie;

2. nieposzlakowana opinia;

3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia w zakresie leśnictwa;

6. umiejętność czytania map;

7. umiejętność wykonywania wycen brakarskich usuwanych drzew.

 

Wymagania dodatkowe:

I. znajomość ustaw:

- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260);

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.);

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.);

- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.);

- ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.);

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.);

- ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.);

- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161);

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.);

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.);

- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

 

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Miejsce pracy w budynku bez podjazdu dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na I piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na I piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

 

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego,

2. list motywacyjny - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;

3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

9. oświadczenie o posiadaniu umiejętności czytania map - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

10. oświadczenie o umiejętności wykonywania wycen brakarskich usuwanych drzew - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

11. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260) – załączony do elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

 

Składanie aplikacji:

Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).

* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:

  • pl. Stary Rynek 1;

  • al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.

Dodał Magdalena Kaczmarczyk
Data dodania 2018-08-14 15:12:05
Data startu 2018-08-14 15:08:00
Data zakończenia 2018-08-27 23:59:59
Minimalny staż Niewymagany
Powrót Drukuj do PDF Drukuj Aby aplikować musisz być zarejestrowanym użytkownikiem.