Ogłoszenie o naborze

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. planowania inwestycji

Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
Referat Strategii i Planowania

Ogłoszenie NR 23/2019

Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1) sporządzanie analiz w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji miejskich;

2) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków do Otwartego Katalogu Inwestycji Miejskich;

3) opracowywanie Otwartego Katalogu Inwestycji Miejskich;

4) współudział w programowaniu zadań rozwojowych infrastruktury miejskiej;

5) współudział przy opracowaniu planów inwestycyjnych i wieloletniej prognozy finansowej;

6) współpraca ze Skarbnikiem i Wydziałem Skarbu i Budżetu w celu określenia możliwości finansowych Budżetu Miasta Płocka na realizację zadań inwestycyjnych;

7) bieżąca obsługa Zespołu ds. Planowania Inwestycji Miejskich;

8) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu pozyskania informacji o źródłach finansowania inwestycji;

9) przygotowywanie materiałów wynikowych dla potrzeb Prezydenta Miasta Płocka i jego Zastępców, dotyczących priorytetów inwestycyjnych;

10) pozyskiwanie informacji niezbędnych do wydania opinii dla Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji w zakresie wprowadzania do Budżetu Miasta Płocka nowych zadań budżetowych;

11) pozyskiwanie od komórek organizacyjnych Urzędu uszczegółowienia kosztorysowego dla wskazanych zadań inwestycyjnych;

12) przygotowywanie informacji opisowych dla planowanych inwestycji miejskich, we współpracy z realizatorami zadań inwestycyjnych.

14) nadzorowanie i weryfikacja aktualizacji zadań w programie do inwestycji miejskich.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) ;

2. nieposzlakowana opinia;

3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie ekonomii, zarządzania i marketingu;

6. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.

 

Wymagania dodatkowe:

I. znajomość ustaw:

- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);

- z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.);

- z dnia 7 lipca1994rokuPrawo budowlane(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186ze zm.);

- z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1295);

- z dnia 19 grudnia 2008 rokuo partnerstwie publiczno - prywatnym(Dz. U. z 2019 r. poz. 1445ze zm.);

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

 

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na IV piętrze (winda do III piętra). Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich.

 

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 22¹ Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego,

2. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 22¹ Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

8. oświadczenie o bardzo dobrej znajomości obsługi komputera, w tym edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

9. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) załączony do elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:

Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 17 października 2019 roku.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).

* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:

pl. Stary Rynek 1;

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.

ul. Miodowa 8.

 

 

Dodał Ewa Selig
Data dodania 2019-10-07 14:20:00
Zmodyfikował Jolanta Popielarska
Data ostatniej zmiany 2019-11-25 14:13:20 (wersja: 1)
Data startu 2019-10-07 14:10:00
Data zakończenia 2019-10-17 23:59:59
Minimalny staż Niewymagany
Powrót Drukuj do PDF Drukuj Aby aplikować musisz być zarejestrowanym użytkownikiem.