Ogłoszenie o naborze

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor /Inspektor wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego

Wydział Inwestycji i Remontów

Ogłoszenie NR 35/2017

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1. Kontrolowanie budów celem sprawdzenia realizacji i zgodności wykonawstwa z projektem, sztuką budowlaną, Polskimi Normami, przepisami BHP i ppoż.

2. Dokonywanie odbiorów robót zanikowych i dokonywanie wpisów do Dziennika Budowy.

3. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną na podstawie której będzie realizowane zadanie inwestycyjne i zgłoszenie ewentualnych uwag o nieprawidłowościach.

4. Kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem i przedmiotem umowy oraz wykonanie sprawozdań.

5. Kontrolowanie prawidłowości rozliczeń finansowych poszczególnych etapów realizacji wraz z rozliczeniem końcowym inwestycji służącym do sporządzenia dokumentów OT i PT.

6. Sporządzanie: dowodów OT (ujawnienie środka trwałego na majątku Gminy), projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie rozdysponowania środków trwałych oraz dowodów PT.

7. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych lub ich prowadzenie.

8. Rozwiązywanie kolizji wynikłych podczas realizacji robót budowlanych wspólnie z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

9. W przypadku zaistnienia robót dodatkowych sporządzanie niezbędnych dokumentów tj. sprawdzanie obmiarów kosztorysów, ustaleń, sporządzenie protokołu konieczności wykonania robót oraz wnioskowanie do Referatu Przygotowania Projektów Inwestycyjnych (WIR-I) o udzielenie zamówienia na wykonanie robót.

10. Przekazanie zadania inwestycyjnego do użytkowania.

11. Współuczestniczenie przy przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót oraz zapoznanie się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do realizacji zadania.

12. Prowadzenie korespondencji z uczestnikami procesu inwestycyjnego: Wykonawcą, Biurem Projektowym, użytkownikami sieci, Strażą Pożarną, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Inspekcją Pracy, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i innymi.

13. Ocena inwestycji kwalifikująca zadania inwestycyjne do odbioru końcowego: przegląd inwestorski sprawdzający jakość i prawidłowość wykonanych robót; sporządzanie i ocena dokumentów odbiorowych.

14. Uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej oraz odbiorach ze służbami zewnętrznymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

15. Przeprowadzanie w okresie rękojmi i gwarancji przeglądów gwarancyjnych zadania inwestycyjnego i nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek.


Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.);

2. nieposzlakowana opinia;

3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. wykształcenie:

na stanowisko Inspektora wyższe minimum pierwszego stopnia

na stanowisko Podinspektora średnie branżowe

6. staż pracy minimum 3 lata na stanowisku kierownika budowy w branży sanitarnej;

7. uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz cieplnych i wentylacji;

8. udokumentowana przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

9. prawo jazdy kategorii B;

10. znajomość programów do kosztorysowania.


Wymagania dodatkowe:

znajomość ustaw:

- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.);

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.);

- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);

- z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579);

- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz.1332).

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie na budowach realizowanych przez Gminę Miasto Płock. Praca wykonywana na różnych poziomach: w wykopach, na poziomie terenu, na wysokościach.

Miejsce pracy w budynku bez podjazdu, stanowisko pracy na II piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Bezpieczne warunki pracy na stanowisku w budynku Urzędu.

 

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;

2. list motywacyjny - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;

3. dokumenty potwierdzające wykształcenie – dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

4. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy/ zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 922) - Urząd Miasta Płocka z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

9. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902) – załączony do elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

10. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

11.oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania i nadzorowania budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz cieplnych i wentylacji - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

12. oświadczenie o przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

13. prawo jazdy kategorii B - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

14. oświadczenie o znajomości kosztorysowania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:

Aplikacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 20 listopada 2017 roku. Aplikacje złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).

* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:

pl. Stary Rynek 1;

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6;

ul. Miodowa 8.

 

 

 

Dodał X X
Data dodania 2017-11-07 12:04:41
Zmodyfikował X X
Data ostatniej zmiany 2017-12-14 13:48:20 (wersja: 9)
Data startu 2017-11-08 12:11:00
Data zakończenia 2017-11-20 23:59:59
Minimalny staż 3
Powrót Drukuj do PDF Drukuj Aby aplikować musisz być zarejestrowanym użytkownikiem.