Ogłoszenie o naborze

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych

Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego
Zespół Inżynierii Ruchu Drogowego

Ogłoszenie NR 9/2018

 Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:

1) rozpatrywanie, zatwierdzanie czasowych i przygotowywanie do zatwierdzenia stałych projektów organizacji ruchu zapewniających bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego;

2) przekazywanie zatwierdzonych czasowych i stałych organizacji ruchu do wdrożenia wnioskodawcom;

3) kontrola w terenie zgodności wdrożenia stałych organizacji ruchu z zatwierdzonymi projektami;

4) kontrola prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

5) ewidencja czasowych oraz stałych projektów organizacji ruchu;

6) opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz rozwiązań dotyczących inżynierii ruchu w koncepcjach oraz opracowaniach z zakresu drogownictwa lub komunikacji;

7) przygotowywanie uwag i zaleceń dla właściwych komórek organizacyjnych Urzędu lub jednostek organizacyjnych Miasta dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w istniejącej organizacji ruchu oraz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych;

8) współpraca z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu, w zakresie: rozpatrywania czasowych, stałych organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzania priorytetów dla zbiorowego transportu publicznego, realizowania zintegrowanego systemu zarządzania ruchem;

9) przygotowywanie projektów zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;

10) analiza uregulowań prawnych dotyczących zarządzania ruchem oraz wnioskowanie w sprawach koniecznych zmian w tym zakresie;

11) przygotowywanie planu rzeczowo-finansowego dochodów i wydatków budżetowych Zespołu;

12) opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, postulaty, petycje i interpelacje dotyczące organizacji ruchu drogowego;

13) organizacja, przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia (w tym do Wydziału Zamówień Publicznych) do postępowań przetargowych związanych merytorycznie z zadaniami Zespołu.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie;

2. nieposzlakowana opinia;

3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia lub średnie;

6. staż pracy co najmniej 3 lata w przypadku wykształcenia średniego;

7. umiejętność czytania dokumentacji technicznej;

8. prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

I znajomość ustaw:

- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

- z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z. 2017 r. poz. 1260 ze zm.)

- z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.)

 

II. znajomość rozporządzeń:

- Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 Nr 220, poz. 2181 ze zm.)

- Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

- Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

 

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Urzędu, pl. Stary Rynek 1 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Miejsce pracy w budynku bez podjazdu, stanowisko pracy na parterze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

 

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;

 2. list motywacyjny - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;

 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

 4. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skany);

 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) - Urząd Miasta Płocka z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

 9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

 10. oświadczenie o posiadaniu umiejętności czytania dokumentacji technicznej - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;

 11. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B – poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym oraz dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);

 12. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) – załączony do elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:

Aplikacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 03 kwietnia 2018 roku. Aplikacje złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).

* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach: • pl. Stary Rynek 1;

 • al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6;

 • ul. Miodowa 8.

 

Dodał Magdalena Kaczmarczyk
Data dodania 2018-03-21 15:20:18
Data startu 2018-03-21 15:03:00
Data zakończenia 2018-04-03 23:59:59
Minimalny staż Niewymagany
Powrót Drukuj do PDF Drukuj Aby aplikować musisz być zarejestrowanym użytkownikiem.